Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Eiline.nl, gevestigd aan Reurhout 7, 3829 EC te Hooglanderveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.eiline.nl Reurhout 7, 3829 EC, Hooglanderveen 06-26760246. Eiline Splinter is de Functionaris Gegevensbescherming van Eiline.nl. Zij is te bereiken via info@eiline.nl.

Persoonsgegevens

Eiline.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Eiline.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • (mentale) gezondheid en voortgang. Deze informatie verstrek je tijdens de training en/of coaching
 • Videobeelden. Deze worden gemaakt tijdens de training of coaching. Je krijgt deze beelden zelf ook mee naar huis.

Doel en grondslag van verwerken persoonsgegevens

Eiline.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief, blog en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om doelgericht met je te kunnen werken in de training en/of coaching

Geautomatiseerde besluitvorming

Eiline.nl gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen die zonder dat daar een mens tussen zit besluiten neemt die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies

Eiline.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Eiline.nl gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website optimaal draait en jouw instellingen en voorkeuren worden onthouden. Alle gegevens die door middel van cookies zijn verzameld worden vertrouwelijk behandeld.

Termijn bewaren persoonsgegevens

Eiline.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens: fiscale bewaartermijn van 7 jaar.
 • Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten: 7 jaar. Het betreft dezelfde gegevens die je na ieder consult zelf meekrijgt.
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie: zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eiline.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), heb ik een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Eiline.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eiline.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eiline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Eiline.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

Eiline.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via info@eiline.nl.